Prezentacja Drużyny

Główny Sponsor

Sponsor Techniczny

Współpraca

Regulamin Klubu Sportowego MAZOVIA WARSZAWA

I.Postanowienia Ogólne

 

 1. Terenem działania Klubu Sportowego MAZOVIA WARSZAWA zwanego dalej Klubem jest Rzeczpospolita Polska
 2. Miejscem trenowania Klubu jest Szkoła Podstawowa Nr 175 im. Heleny Marusarzówny
  ul. Trzech Budrysów 32,02-381 Warszawa
 3. Klub jest częścią Stowarzyszenia Klubu Sportowego Mazovia Warszawa (SKS Mazovia Warszawa) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) i posiada osobowość prawną.
 4. Klub posiada własne barwy klubowe czerwono-niebiesko-żółte oraz używa własnego loga klubowego.
 5. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej , ustawą-„Prawo o stowarzyszeniach” ze Statutem KS Mazovia Warszawa.
 6. Celem działalności Klubu jest: działalność publiczna na rzecz rozpowszechniania dyscypliny sportowej - piłki siatkowej, a w tym

a)      powoływanie drużyn siatkarskich do lig profesjonalnych i amatorskich;

b)      upowszechnianie na terenie dzielnicy, miasta i całego regionu i kraju dyscyplinysportowej, jaka jest piłka siatkowa poprzez cykl treningowy;

c)       upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej głownie wśród młodych, pracujących osób, jak również wśród innych grup społecznych i wiekowych;

d)      upowszechnianie i organizacja rekreacji ruchowej, sportu, podnoszenie sprawności fizycznej, młodzieży i dorosłych;

e)      reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia w zakresie uprawianiasportu i rekreacji sportowej;

f)       podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju sportu w formie amatorskiej  i profesjonalnej;

g)      prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie inicjowania i wspierania w

przedsięwzięciach o charakterze sportowym takich jak kursy specjalistyczne seminaria, festiwale, pokazy, konkursy, rywalizacje sportowe, turnieje;

h)      wspieranie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin poprzez umożliwienie im udziału wprowadzonych projektach z zakresu kultury fizycznej i zdrowia;

i)        kształtowanie pozytywnych cech charakteru oraz osobowości, upowszechnianie izasady "fair play" oraz poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowo -rekreacyjnych wśród młodych ludzi;

j)        wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im udziału wprowadzonychprojektach z zakresu kultury fizycznej i zdrowia

 1. Regulamin Klubu zwany dalej ,,Regulaminem,, , obowiązuje wszystkich członków Klubu Sportowego Mazovia Warszawa zwanych dalej Zawodnikami.
 2. Niniejszy Regulamin automatycznie obowiązuje wszystkich uczestników zajęć rekreacyjnych lub sportowych organizatorów zajęć, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy.

 

 

 

 

II. Zasady przyjęcia do struktur Klubu

 

 1. Wypełnienie i podpisanie członkowskiej deklaracji klubowej
 2. Dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami u lekarza medycyny, bądź własnoręcznie składana  deklaracja o dobrym stanie zdrowia(osoby powyżej 18 lat) lub (oświadczenie rodzica o dobrym stanie zdrowia dziecka do lat 18)
 3. Wniesienie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 50zł ustalonej przez kierownika klubu oraz jednej osoby z zarządu zwanych dalej Kierownictwem Klubu.
 4. W wypadku umotywowanej trudnej sytuacji materialnej osoby chcącej wejść do struktur Klubu, Kierownictwo Klubu może zwolnić taką osobę z opłaty wpisowej.
 5. Zaliczenie pozytywne testu sprawnościowego przygotowanego przez trenerów wybranych przez Kierownika Klubu.
 6. Kierownictwo Klubu rości sobie prawo do odrzucenia  członkowskiej deklaracji klubowej w chwili nie zaliczenia testu sprawnościowego.

 

III. Obowiązki  Klubu

 

 1. Klub zobowiązuje się do stworzenia  warunków umożliwiających Zawodnikowi wywiązanie się z jego obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu oraz do realizacji celów sportowych określonych przez władze Klubu poprzez zapewnienie:
  1. Odpowiedniego do klasy zawodników poziomu kadry szkoleniowej;
  2. Właściwych warunków treningowych i warunków do odnowy biologicznej;
  3. Odpowiednich warunków bytowych podczas wyjazdów i prawidłowej organizacji kalendarza imprez sportowych
  4. Ubezpieczenie NNW
  5. W skrajnych przypadkach klub rości sobie prawo do indywidualnego ubezpieczenia zawodnika od kosztów leczenia do określonej kwoty przez Zarząd.
  6. Wypożyczenie na czas rozgrywek ligowych sprzętu sportowego :  dwie koszulki meczowe, dres meczowy dla zawodników zgłoszonych do rozgrywek ligowych.
  7. Wydanie na własność sprzętu sportowego: j spodenek meczowych, skarpet meczowych.
  8. Klub pokrywa koszty zgłoszenia zawodników do rozgrywek ligowych, wyjazdów meczowych, oficjalnych turniejów, lekarza sportowego-opłata za wydanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w rozgrywkach ligowych.

 

IV. Prawa zawodnika

 

 1. Każdy zawodnik ma prawo korzystać ze sprzętu sportowego lub rehabilitacyjnego zgodnie z instrukcją obsługi na zasadach ustalonych przez trenera lub Kierownictwo Klubu.
 2. W razie kontuzji powstałej na  zawodach lub treningu zgłosić zaistniałą sytuacje i problem trenerowi.
 3. Zawodnik może być dodatkowo ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia z tytułu udziału w zawodach sportowych i treningach.
 4. Wszelką pomoc w organizowaniu zawodów, wyjazdów, itd. związana z działalnością Klubu zawodnik może zgłaszać do Trenera lub Kierownictwa Klubu

 

 

 

V. Obowiązki zawodnika

 

 1. Zawodnik Klubu powinien aktywnie uczestniczyć w pracach Klubu i pomagać w jak najlepszej realizacji zadań statutowych.
 2. Zawodnik powinien przestrzegać regulamin klubu ,uchwały zarządu KS Mazovia Warszawa oraz przestrzegać statutu.
 3. Sumienny, aktywny i pełen zaangażowania udział we wszelkich rozgrywkach, w których uczestniczy drużyna Klubu, w szczególności udział w meczach ligowych, pucharowych /zarówno krajowych jak i zagranicznych/, towarzyskich, pokazowych i innych.
 4. Każdego zawodnika obowiązuje punktualność przy wszelkich ogłoszonych zbiórkach:

a)      Stawiennictwo 1h przed rozpoczęciem zawodów w wyznaczonym miejscu od godziny rozpoczęcia zawodów

b)      Stawiennictwo 15 min przed rozpoczęciem treningu

c)       Stawiennictwo 15 min przed wyjazdem na zawody sportowe we wcześniej ogłoszonym miejscu zbiórki.

 1. Sumienny, aktywny i pełen zaangażowania udział we wszystkich  zajęciach szkoleniowych, treningach, w tym obozach przygotowawczych i innych zajęciach mających na celu podniesienie lub podtrzymanie poziomu sportowego.
 2. Godne reprezentowanie drużyny i Klubu, a także przestrzeganie sportowego trybu życia i powstrzymanie się od wszelkich działań, które mogłyby wpłynąć na obniżenie sprawności i poziomu umiejętności;
 3. Wykonywanie poleceń zarządu klubu, trenerów i asystentów w zakresie postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Wykonywanie zaleceń specjalistów w zakresie leczenia, odnowy biologicznej oraz wykonywanie wszelkich innych zaleceń tych osób służących utrzymaniu i podnoszeniu sprawności fizycznej i psychomotorycznej, w tym poddawanie się niezbędnym testom medycznym.
 5. Przekazanie klubowi informacji zawierających dane osobowe, w szczególności danych personalnych, aktualnego miejsca zamieszkania i pobytu, numeru telefonu /w tym komórkowego/ dokumentów dotyczących stanu zdrowia, o ile mają one znaczenie dla oceny wydolności fizycznej i predyspozycji psychomotorycznych Zawodnika.
 6. Zapłata składek członkowskich zgodnie z terminami.
 7. Zawodnik zobligowany jest do posiadania własnego sprzętu sportowego, jak również obuwia sportowego i ewentualnie ochraniaczy sportowych.
 8. Zawodnik za powierzony mu sprzęt sportowy przez klub odpowiada materialnie.
 9. Ewentualne nieobecności należy zgłaszać minimum 2 godziny przez treningiem smsem lub za pomocą telefonu pierwszemu trenerowi.
 10. Sankcje finansowe wpłacać na konto klubowe.
 11. Nie uiszczenie należności w terminie 10 dni może skutkować zawieszeniem w prawach zawodnika Klubu

VI. Niedozwolone zachowania Zawodnika

 

 1. Zawodnik obowiązany jest powstrzymać się od zachowań, które mogą wpłynąć na obniżenie wartości sportowych.
 2. Do niedozwolonych zachowań należą w szczególności:

a)    nieobecność/spóźnienie na zajęciach sportowych;

b)    odmowa wzięcia udziału lub nieusprawiedliwiona nieobecność podczas imprezy promocyjnej lub konferencji prasowej;

c)    odmowa: wręczenia nagród, składania podpisów na artykułach pamiątkarskich, pozowania do pamiątkowych fotografii, udzielenia wywiadu prasowego, radiowego lub telewizyjnego, itp.;

d)    odmowa wystąpienia w meczu rozgrywanym przez drużynę Klubu;

e)    opuszczenie zajęć sportowych w trakcie ich trwania bez zgody trenera;

f)     utrudnianie prowadzenia zajęć /np. poprzez spóźnianie się, odmawianie wykonywania ćwiczeń, nieuprawnione dyskusje z trenerem, itp./;

g)    spożywanie alkoholu i przebywanie w miejscach publicznych w stanie po spożyciu alkoholu w stroju klubowym;

h)    zażywanie narkotyków, środków farmakologicznych /w szczególności środków dopingujących/ innych niż zaordynowane przez lekarza medycyny;

i)     wulgarne odezwanie się lub wykonanie obraźliwych lub obscenicznych gestów lub takież zachowanie wobec innych zawodników, trenerów, sędziów, publiczności, sponsorów, działaczy PZPS oraz działaczy Klubu i innych klubów, w miejscach publicznych zarówno w trakcie, jak i poza zajęciami sportowymi;

j)     udział w bójce, uderzenie, pobicie, oplucie lub popchnięcie rywala, sędziego, koleżanki z drużyny lub kogokolwiek innego w trakcie lub poza zajęciami sportowymi;

k)    używanie innych niż dostarczone przez Klub strojów i akcesoriów sportowych wykorzystywanych podczas rozgrywek ligowych, sparingów  lub  w oficjalnych turniejach;

l)     wygłoszenie publicznie negatywnych wypowiedzi na temat Klubu, sponsorów, jak również wygłoszenie negatywnych opinii dotyczących świadczonych przez sponsorów usług lub oferowanych przez nie towarów;

 1. Zawodnik na żądanie Klubu obowiązany jest poddać się badaniom za zawartość w organizmie alkoholu, narkotyków, nikotyny, środków farmakologicznych /środków dopingujących/.
 2. Reprezentowanie , oraz trenowanie w innym klubie bez zezwolenia Zarządu w czasie trwania sezonu w którym zawodnik podjął się trenowania w Klubie.
 3. Klub może postanowić o zawieszeniu i nałożeniu sankcji  Zawodnika w przypadkach, o których mowa w VI ust.39 pkt d,g,h,j, a także odmowie dokonania czynności o której mowa w VI ust.40,41 oraz w razie nieusprawiedliwionych  nieobecności na zajęciach sportowych.

 

VII. Składki członkowskie i dotacje

 

 1. Członek klubu jest zobowiązany do uiszczenia składki członkowskiej zgodnej z uchwała zarządu o opłatach i składkach członkowskich na dany rok.
 2. Składka członkowska powinna być wpłacana co miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca.
 3. W razie braku uiszczenia składki członkowskiej w terminie, zawodnik może trenować lecz zostaje on odsunięty od rozgrywek ligowych.
 4. Członek klubu może zgłosić  pisemną prośbę do Kierownictwa Klubu o umorzenie składek członkowskich z podaniem przyczyny.
 5. Zawodnicy kontraktowi są zwolnieni z opłat: Składki członkowskiej oraz opłaty wpisowej.
 6. Kierownictwo Klubu rości sobie prawo do umorzenia składek członkowskich zawodnikowi za dany termin lub w roku bez podania przyczyny.
 7. Środki pochodzące ze składek oraz dotacji są przeznaczone na cele statutowe klubu:

a)      Opłaty wynajmu hal sportowych na zajęcia treningowe;

b)      Zakup sprzętu sportowego niezbędnego na mecze i treningi zespołów;

c)      Pokrycie kosztów przejazdu na zawody sportowe;

d)      Pokrycie kosztów organizacji meczów i turniejów we własnej hali;

e)      Finansowanie opłat startowych w mistrzostwach województwa i kraju;

f)       Opłaty licencyjne i startowe w Mazowieckim Związku Piłki Siatkowej lub w Polskim Związku Piłki Siatkowej;

g)      Opłacenie trenerów.

 

 

VIII. Sankcje

 

 1. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu lub rażącego jego naruszenia na wniosek sztabu szkoleniowego Zarząd klubu może ukarać zawodnika następującymi karami:

a)      Upomnienie

b)      Nagana

c)       Kara finansowa

d)      Zawieszenie w prawach Zawodnikach Klubu

e)      Wykluczenie ze struktur Klubu

 1. Od decyzji Kierownictwa Klubu, Zawodnik Klubu ma prawo odwołać się w formie pisemnej do Kierownictwa Klubu w terminie do 14 dni od daty skutecznego doręczenia informacji.
 2. Kierownictwa Klubu może zawiesić zawodnika od 1 do 6 miesięcy.
 3. W czasie zawieszenia Zawodnika, Zawodnik jest zobowiązany do uczestnictwa w treningach i opłacaniu składki.
 4. Tabela kar finansowych dotyczy tylko Zawodników kontraktowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Tabela Kar

 

Tabela kar

Rodzaj przewinienia

Przewidziana kara finansowa

Przewidziana kara dyscyplinarna

Trening

Spóźnienie do 10min bez powiadomienia Trenera I lub Trenera II

10 zł

Upomnienie ustne

Spóźnienie do 1h bez powiadomienia Trenera I lub Trenera II

5% wartości miesięcznego uposażenia zł

Upomnienie ustne

Pierwsza nieusprawiedliwiona nieobecność w miesiącu na zajęciach

 

10% wartości miesięcznego uposażenia zł

 

Upomnienie ustne

Druga nieusprawiedliwiona nieobecność w miesiącu

 20% wartości miesięcznego uposażenia zł

Upomnienie ustne

Trzecia nieusprawiedliwiona nieobecność w miesiącu

35% wartości miesięcznego uposażenia zł

Upomnienie w formie pisemnej

Czwarta i więcej nieusprawiedliwiona nieobecność w miesiącu

 

 50% wartości miesięcznego uposażenia zł

Zawieszenie zawodnika w prawach zawodnika- rozwiązanie kontraktu w formie pisemnej

Niewłaściwe zachowanie:

wygłoszenie publicznie negatywnych wypowiedzi na temat Klubu, trenerów, sponsorów, jak również wygłoszenie negatywnych opinii dotyczących świadczonych przez sponsorów usług lub oferowanych przez nie towarów;

10% wartości miesięcznego uposażenia zł

Upomnienie w formie pisemnej

Zawody Sportowe, Oficjalne turnieje mecze towarzyskie i Wyjazdy

Spóźnienie do 30 min

10% wartości miesięcznego uposażenia zł

Upomnienie ustne

Odmowa w wystąpienia w meczu lub nieusprawiedliwiona nieobecność

50% wartości miesięcznego uposażenia zł

Upomnienie w formie pisemnej

druga nieusprawiedliwiona nieobecność lub odmowa w wystąpieniu w meczy

 

100% wartości miesięcznego uposażenia zł

Zawieszenie zawodnika w prawach zawodnika- rozwiązanie kontraktu w formie pisemnej

Niewłaściwe zachowanie

wygłoszenie publicznie negatywnych wypowiedzi na temat Klubu, trenerów, sponsorów, jak również wygłoszenie negatywnych opinii dotyczących świadczonych przez sponsorów usług lub oferowanych przez nie towarów;

10% wartości miesięcznego uposażenia zł

Upomnienie w formie pisemnej

Inne przewinienia przewidziane w regulaminie

Stawienie się na zajęciach zorganizowanych przez Klub lub zawodach sportowych po spożyciu alkoholu lub narkotyków

 

20% wartości miesięcznego uposażenia zł

Rozwiązanie kontraktu w formie pisemnej oraz wydalenie z Klubie w trybie natychmiastowym

Udział w bójce…VII.pkt 37.k

20% wartości miesięcznego uposażenia zł

Upomnienie w formie pisemnej

Reprezentowanie , oraz trenowanie w innym klubie bez zezwolenia Zarządu w czasie trwania sezonu w którym zawodnik podjął się trenowania w Klubie

 

 

100% wartości miesięcznego uposażenia zł

Upomnienie w formie pisemnej, zawieszenie zawodnika w prawach zawodnika

Inne przewinienia  przewinienia nie opisane a wynikające z kontraktu

10%-100% wartości miesięcznego uposażenia zł

Wg. orzeczenia Zarządu

Zależy od skali przewinienia:

Upomnienie w formie pisemnej , Upomnienie w formie pisemnej, zawieszenie zawodnika w prawach zawodnika lub Rozwiązanie kontraktu w formie pisemnej oraz wydalenie z Klubie w trybie natychmiastowym

Rozwiązanie kontraktu i jego następstwa

Rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika

100% wartości kontraktu +8000 tyś złoty opłaty za poniesione koszty

Rozwiązanie kontraktu w formie pisemnej oraz wydalenie z Klubie w trybie natychmiastowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algorytm postępowania w czasie kontuzji

 1. Zgłoszenie w czasie zajęć lub po za nimi o dokonanym uszczerbku na zdrowiu (kontuzja)
 2. Ocena stanu kontuzji u zawodnika przez Trenera I i Trenera II.
 3. Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu lub klubowego i zdiagnozowanie kontuzji.
 4. Wypisanie zaświadczenia lekarskiego czy zawodnik może podjąć trening w 100%.
 • Zaświadczenie 100%podjęciu treningu : zawodnik wraca do głównego treningu.
 • Brak zaświadczenie o podjęciu treningu:  zawodnik ma status zawodnika kontuzjowanego lub wraca do głównego treningu po napisaniu pisma w którym bierze na siebie pełną odpowiedzialność za dalsze trenowanie
 • Zaświadczenie <100%podjęciu treningu: zawodnik ma status zawodnika kontuzjowanego
 1. Pod czas zaistnienia długotrwałej kontuzji  zawodnik będzie wysyłany co 2 tygodnie do lekarza  pierwszego kontaktu lub klubowego o zdiagnozowanie kontuzji aż do wyleczenia kontuzji.

Dla Kibiców

Wszystkich kibiców zapraszamy na nasze mecze. Gramy w SP175 ul. Trzech budrysów 32 Warszawa.

Dla Rodziców

Mazovia KIDS!!!
Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku szkolnym na zajęcia z siatkówki, które odbywają się w każdą środę o godzinie 17 30 w szkole podstawowej nr 175 na ul. Trzech Budrysów 32!
Zajęcia prowadzi trener Magda Turek.
Dużo zabawy, dużo ruchu a wszystko w piekielnie fajnej atmosferze!
ZAPRASZAMY!
kontakt: 518136019
w ramach przypomnienia fajnen zabawy :
http://vimeo.com/72129867